شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي جوان پرستو آسمان هفتم در سال 1393 با  مديريت احمد کرمي و مدير فني بند الف خانم شيخ علي و مدير فني بند ب بنام خانم ندا عباسوند تاسيس گرديد.اين شرکت داري خطوط ايرلاينهاي  ايران اير،ماهان، نفت ، زاگرس ، آسمان و.... مي باشد.